Næringspolitisk arbeid for å ivareta våre medlemmers interesse!

NBEF består av ca 150 virksomheter som er eid av både offentlige og private aktører spredt over hele Norge.

Vi har som visjon å være den mest markante forening for kunnskapsdeling innen bærekraftig eiendomsledelse - med formål å:

  • Samle byggherrer, bedrifter/institusjoner og personer som har sitt virkeområde innen bygg- og eiendomsledelse
  • Bistå medlemmene i å ivareta og utvikle verdier samt skape og synliggjøre nytteverdi og effektiviseringsgevinst for samfunnet og medlemmene gjennom samarbeid og nettverksbygging
  • Definere og sette agenda for byggherre-, eier- og forvaltningsrollen og være en pådriver for å gi medlemmene innflytelse ved utforming av rammebetingelser, lover og regler
  • Formidle eiendomsvirksomhetens betydning for samfunnet.

Energikrav i TEK på høring - for tidlig og for strengt?

Energikrav i TEK på høring - for tidlig og for strengt?

26.02.2015

KMD sendte for en drøy uke siden ut forslag til nye energikrav i TEK, som i grove trekk skal bidra til at kontor- og yrkesbygg skal bli 38% mer energieffektive. NBEF har argumenter for en sektorovergripende virkemiddelbruk, og synes det er uheldig at diss
NBEF på åpen høring i Grønn skattekommisjon

NBEF på åpen høring i Grønn skattekommisjon

25.02.2015

Grønn skattekommisjon ble oppnevnt av Regjeringen Solberg 15. august 2014. Utvalget skal blant annet vurdere hvordan økonomiske virkemidler kan bidra til både lavere utslipp av klimagasser, et bedre miljø og en god økonomisk utvikling. NBEF la vekt på at
Anskaffelser: Bestiller kjøper ikke argumenter mot forenkling

Anskaffelser: Bestiller kjøper ikke argumenter mot forenkling

07.11.2014

NBEF har nylig gjennomført en spørreundersøkelse blant anskaffelsesfaglige personer i offentlig sektor. Svarene tyder på at et mindretall tror forenklinger vil bidra til mindre seriøsitet, økt fare for korrupsjon og lavere interesse for å delta i tilbudsk
Føler du deg som en del av byggenæringen?

Føler du deg som en del av byggenæringen?

06.10.2014

Kanskje ikke så viktig å tilhøre en næring med et i manges øyne frynsete rykte for svart arbeid, dårlig kvalitet, useriøse bedrifter og synkende produktivitet? Mye politisk oppmerksomhet er rettet mot disse forholdene, men tiltakene som foreslås reflekter
Forslag til ny godkjenningsordning møter kritikk

Forslag til ny godkjenningsordning møter kritikk

22.08.2014

Jan-Tore Sanner i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) fikk nylig overlevert forslag fra et utvalg nedsatt av BNL som foreslår hvordan en ny Sentral Godkjenning bør innrettes. NBEF stiller spørsmål ved nytteverdien av endel av forslagene og mene
Skal byggeier og bruker ha noen rolle i Bygg21?

Skal byggeier og bruker ha noen rolle i Bygg21?

17.06.2014

Strategier for FoU og innovasjonsprogrammet Bygg21 skal etter planen overleveres KMD i september. NBEF har sammen med andre byggeierorganisasjoner i lang tid forsøkt å bidra til at denne satsingen blir relevant for våre medlemmer. I brev til KMD ber vi om