Næringspolitisk arbeid for å ivareta våre medlemmers interesse!

NBEF består av ca 150 virksomheter som er eid av både offentlige og private aktører spredt over hele Norge.

Vi har som visjon å være den mest markante forening for kunnskapsdeling innen bærekraftig eiendomsledelse - med formål å:

  • Samle byggherrer, bedrifter/institusjoner og personer som har sitt virkeområde innen bygg- og eiendomsledelse
  • Bistå medlemmene i å ivareta og utvikle verdier samt skape og synliggjøre nytteverdi og effektiviseringsgevinst for samfunnet og medlemmene gjennom samarbeid og nettverksbygging
  • Definere og sette agenda for byggherre-, eier- og forvaltningsrollen og være en pådriver for å gi medlemmene innflytelse ved utforming av rammebetingelser, lover og regler
  • Formidle eiendomsvirksomhetens betydning for samfunnet.

- Mange importører bryter regelverket

- Mange importører bryter regelverket

09.05.2014

Returselskapet Ruteretur AS har de siste månedene gjennomført en kampanje som avdekker at mange importører og kjøpere av vinduer og isolerglass ikke ivaretar sine forpliktelser. Som medeier i dette materialselskapet oppfordrer NBEF våre medlemmer til å si
Fornye + forenkle + forbedre + forvalte = økt verdiskaping

Fornye + forenkle + forbedre + forvalte = økt verdiskaping

18.02.2014

“Offentlig eiendom – en strategisk faktor for samfunnets verdiskaping” var overskriften på NBEFs innspill til den nye regjeringen. Svaret var “Fornye, forenkle, forbedre”.. Regjeringen bør i arbeidet med Statsbudsjettet for 2015 legge forholdene til rette
NBEF i Indeksbygg - arena for samhandling om byggeregler

NBEF i Indeksbygg - arena for samhandling om byggeregler

19.12.2013

Direktoratet for byggkvalitet har inngått en samarbeidsavtale med sentrale organisasjoner i byggenæringen for vurdere konsekvenser av nye byggeregler. NBEF har gått inn som partner i prosjektet og vil bl.a. legge vekt på at LCC-betraktninger blir en sentr
NBEF ønsker kostnadsoptimale energikrav i TEK 15

NBEF ønsker kostnadsoptimale energikrav i TEK 15

12.11.2013

DiBK arbeider med å utforme utkast til nye og skjerpede energikrav i byggteknisk forskrift (TEK 15). - Vi ønsker en overordnet og sektorovergripende virkemiddelbruk som medfører at investeringer i energieffektivitet ikke går på bekostning av andre investe
- Statlige planretningslinjer bør være sektorovergripende

- Statlige planretningslinjer bør være sektorovergripende

31.10.2013

NBEF er i utgangspunktet positiv til høringsforslaget som representerer en fornyelse og oppdatering av gjeldende RPR på sentrale politikkområder som klima, bærekraft, transport, sentrumsutvikling, fortetting og jordvern. - Det er generelt viktig å reguler