Bygg21-strategien: Fred, frihet og alt gratis?

En strategi for en konkurransedyktig bygge- og eiendomsnæring er underteksten, og innholdet hylles av mange aktører. NBEF er svært tilfreds med at den nå reflekterer at bruker og eier har en viktig rolle i "næringen", men mener at den viktige jobben med å

Bygg21-strategien: Fred, frihet og alt gratis?

NBEF har deltatt aktivt i utformingen av Bygg21-strategien på vegne av eier og byggherre. Vi har mange ganger pekt på at styresammensetningen og problemstillinger som har vært diskutert i for stor grad har vært preget av leverandørsiden. Dessverre har den også vært preget av mangel på politisk eierskap, og forankring i de tunge beslutningsmiljøene innen eiendomssektoren. Gjennom BAE-rådet har vi bidratt til å gjennomgå de tidligere utkastene til strategi, og det er med stor tilfredshet vi nå konstaterer at det resultatet som ble overlever til statsråd Jan Tore Sanner denne uken har tatt inn over seg en mer helhetlig forståelse av verdikjeden og driverne i BAE-sektoren. 

Last ned Bygg21-strategien "Sammen bygger vi framtiden"

Det er nå jobben begynner!

Prosjektleder Sverre Tiltnes avsluttet overleveringssermonien med å henstille til alle om å ta eierskap til strategien og brette opp skjorteermene. I sin takke-epost til oss som har deltatt i prosessen skriver han: "Strategien er samlende og sterk. Strategien er også bred. Det ligger noen viktige prioriteringer foran oss når samarbeidsprogrammet Bygg21 skal planlegge sine aktiviteter." NBEF mener at Sverre er riktig mann på denne jobben, men for at vi sammen skal oppnå de ønskede resultatene må de nevnte aktørene (politikere, eiere, kundene og brukerne) gjennomgå strategien og finne frem til hvordan hver enkelt vil prioritere mål, virkemidler og tiltak for måloppnåelse og hvordan vi skal rapportere måloppnåelsen. BAE-næringen er Norges nest største, og det er helt avgjørende at den samlet sett oppnår et bedre rykte og kan vise til bedre resultater. Det handler om rekruttering, effektiv ressursbruk og sektorens samfunnsoppdrag.

Vi er avhengig av din medvirkning!

NBEF vil følge opp strategien overfor våre medlemmer og nevnte interessegrupper får å kunne spille en videre aktiv rolle i oppfølging av denne. Her er vi avhengig av din aktive medvirkning, og vil benytte ulike kanaler for å skape den nødvendige dialogen og forankringen. Det valg av nytt styre i Bygg21 i april 2015, og her vil vi argumentere for nødvendigheten av at den videre styringen av Bygg21 blir mer balansert - og i tråd med verdikjedens og interessegruppenes reelle innflytelse på hele vår sektor.

Eystein C. Husebye, daglig leder NBEF