- Byggeiere må være mer aktive på den digitale banen

Du har blitt fortalt det i mange år: Digitalisering skal gi økt effektivitet, bedre kvalitet og færre feil. Sannsynligvis har du sett snurrende BIM-modeller og hørt om 4D, 5D, VDC og ICE. Likevel føler du at dette ikke berører lommeboken eller din daglige

- Byggeiere må være mer aktive på den digitale banen

Digitalisering av bygge- og eiendomsnæringen har fått et økende fokus de siste årene. St. meld 28 (2011-2012) "Gode bygg for eit betre samfunn" med etterfølgende ByggNett- og Bygg21-strategier fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) understreker nødvendigheten og viktigheten av også norsk BAE-næring tar et digitalt kvantesprang for å møte morgendagens utfordringer og krav til produktivitet. I NOU 2015:1 (Produktivitetskommisjonen) kap 11 (om BAE-sektoren) at «Økt bruk av digitale verktøy .. vil spare både næringen og kommunene for tid og kostnader. DiBK har utarbeidet en strategi for digitalisering av byggsektoren, med mål om bedre IKT-verktøy i alle faser av et byggs levetid. De identifiserte tiltakene er beregnet til å kunne spare samfunnet for om lag to mrd. kroner, med en investering på om lag 400 mill. kroner, jf. Oslo Economics (2014)

Vi ser nå at flere andre land satser enorme ressurser på å effektivisere sine nasjonale byggenæringer. Storbritannia har gjennom den myndighetsdrevne BIM Task Group utviklet en konkret digital strategi med klare definerte mål og leveranser. På samme måte rapporteres det om større koordinerte satsinger i flere europeiske land, slik som bla, Tyskland og Frankrike. 

Manglende politisk prioritering og interesse i Norge

Norge mangler i dag en overordnet plan for digitalisering av BAE-næringen, som både stat, kommune og næring står bak. Mange av dagens digitaliseringsprosjekter oppfattes som ukoordinerte, der viktige oppgaver ikke blir utført.  Det må utvikles et omforent digitalt veikart som er forankret både i offentlig og privat sektor. Noe av det viktigste som må gjøres er å identifisere hvilke felleskomponenter som må være på plass for å lykkes med digitalisering av næringen. Et eksempel på en slik nødvendig felleskomponent er buildingSMART Dataordbok (bSDD), som håndterer terminologien på en entydig måte (et felles språk) slik at datamaskiner forstår hverandre. Slike komponenter må forvaltes av en nøytral part og være tilgjengelig for alle - som en fellesgode. I en rapporten "Mulighetsstudie: Kobling av BIM og byggvarekataloger" som nylig ble publisert av DiBK beskrives en del utfordringer  og tegnes det et til dels dystert bilde av utviklingen. Uten en overordnet nasjonal politikk på dette området - og med byggeiere som pådrivere for standardisering og utvikling av slike felles komponenter - tror vi at norske aktører vil kunne tape konkurransekraft. 

Mange BAE-organisasjoner tar utfordringen

Flere av NBEFs søsterorganisasjoner innen BAE-sektoren har egne BIM-utvalg. I Danmark har Bygherreforeningen i mange år hatt et digitaliseringsutvalg. Her hjemme har EBA og Arkitektbedriftene. og utviklet egne policy- og strategidokumenter for å møte utfordringene med økt digitalisering. Den seneste i rekken er Hovedorganisasjonen Virke, som rett før sommeren la frem "Byggevarehandelens rolle i dagens og fremtidens BIM-modeller". NBEF er medlem av og har for tiden ledervervet i Byggherreforum i buildingSMART Norge. Byggherreforum bl.a. består av ledende offentlige virksomheter som Statsbygg, Forsvarsbygg, Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge. Disse har undertegnet "Joint Statement - OpenBIM". Dette krever at programvare brukt i deres BIM-prosjekter skal være kompatible med den nyeste åpne BIM-standarden (IFC4) fra 01.07.16. 

Er tiden inne for et digitaliseringsnettverk i NBEF?

Som en krevende og kompetent digital bestiller og informasjonsforvalter vil du som medlem av NBEF og byggeier kunne bidra til at norsk BAE-næring drar full nytte av denne digitale revolusjonen - og få smartere løsninger som sparer deg for tid og ressurser gjennom byggenes livsløp. Eier av bygg bør i sterkere grad legge premissene for hvilken informasjon som skal forvaltes og vedlikeholdes etter at bygget er ferdigstilt - for å maksimere verdi for eier og bruker. Bevisstheten rundt hva som skal være informasjonskravene til en forvaltnings-/FM-BIM ble også påpekt i en rapport etter en workshop under EFMC 2015 BIM and FM, der undertegnde og styreleder Håkon Harv deltok. Vi tror at NBEF kan bidra i å artikulere behov og formulere krav på en rasjonell måte for våre medlemmer. Er på tide at også vi etablerer et eget digitaliserings- og BIM-nettverk? Dette er ett av flere spørsmål vi ønsker tilbakemelding på i en medlemsundersøkelse som snart sendes ut. Meld din interesse for å delta i et slikt nettverk til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Eystein C. Husebye, daglig leder NBEF