NBEF er kritisk til skjerpede energiregler nå

NBEF mener at de reelle klimakonsekvensene av energibruk i bygningssektoren må legges til grunn ved utforming av regelverk, der begrunnelsen for skjerping av krav er klimautfordringen. Begrepene «lavenergi» og «nullenergi» bør døpes om til «lavutslipp» og

NBEF er kritisk til skjerpede energiregler nå

NBEF ber i sin uttalelse til høring om skjerpede energikrav i TEK at iverksettelsen utsettes til etter at den varslede Energimeldingen foreligger. Dette for å sikre at byggekravene er forankret i en kostnadsoptimal og sektorovergripende energi- og miljøpolitikk.

- Vi finner det også noe spesielt å levere en høringsuttalelse om endringer i TEK med potensielt store kostnadsøkninger den ene dagen, for dagen etter å delta i et innspillsmøte i DiBK der temaet er regelendringer som kan gi kostnadsreduksjoner. Vi er positive til komponentkrav som gir kostnadssvarende bedre ytelser, men mener det ligger utfordringer i å utforme en veiledning som håndterer hvordan kravene skal benyttes for tiltak på eksisterende bygg, sier daglig leder Eystein C. Husebye. Begrepet «uforholdsmessig kostnad» blir vesentlig å få definert, og her oppfordrer vi DiBK til å samarbeide med Enova, DIFI og LCC Forum om å utvikle gode verktøy for LCC-beregninger.

Les NBEFs høringsuttalelse til skjerpede energikrav i TEK

NBEF mener at anslagene for de samfunnsøkonomiske konsekvensene for de økte kravene ligger for lavt. Vi legger til grunn at kravene skal legges på et kostnadsoptimalt nivå, og argumenterer for at en del av de foreslåtte tiltakene blir for kostbare å innføre. For skattebetalerne kan kravene bli dyre, med økt investeringsbehov for energieffektivisering i offentlige bygg og med lavere inntekter for den offentlig eide forsyningssektoren for elektrisk kraft.

Se oversikt over NBEFs høringsuttalelser