- Samfunnsansvar og seriøsitet viktig for NBEF

- NBEF bør være enda tydeligere i kommunisere medlemmenes samfunnsansvar, og bidra til å støtte konkurranse på like vilkår og bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet, sier Per Olaf Brekkan. Han ble valgt inn i NBEFs styre på årsmøtet 2015 og som byggje- og ei

- Samfunnsansvar og seriøsitet viktig for NBEF

Per Olaf er en engasjert leder av Fylkeskommunalt eiendomsforum (FEF), som samler eiendomssjefene i alle landets fylker. - Mange fylkeskommuner opplever et fall i skatteinntektene og en oppbremsing i nybyggaktiviteten. Samtidig har mange fylkeskommuner omorganisert eiendomsforvaltningen og sitter på større oppgaveportefølje enn tidligere. Dette stiller nye krav til oss som ledere, og her trenger vi bistand fra organisasjoner som NBEF sier Per Olaf.

NBEF er engasjert i seriøsitetsarbeidet - og bidrar til utvikling rammebetingelser

De siste årene har NBEF lagt stadig mer arbeid i å bidra til utvikling av rammebetingelser som er i tråd med våre medlemmers ønsker - og samfunnets krav. Vi deltar i en rekke ulike styrer og råd, bl.a. i sektorstyre BAE i Standard Norge, BAE-rådet, byggherreforumet i buildingSMART Norge og Eier- og forvalterforumet i DiBK. NBEF har avlevert en rekke høringsuttalelser, der vi tydelig målbærer bestiller-, byggeier- og forvalterperspektivet. NBEF avleverte en vurdering av tiltakene som ble presentert i rapporten "Enkelt å være seriøs" høsten 2014 (se presentasjon av forslagene her). På bakgrunn av vårt engasjement vi har vi blitt invitert med i et underutvalg (registreringsutvalget), som i flere arbeidsmøter har diskutert mulighetene for å etablere en registreringsordning for tiltak på bygg med verdi over 1/2 G. Gruppen, som foruten NBEF også består av Huseiernes Landsforbund, gjorde ferdig sitt arbeid 22.09.15. Utvalgets leder Per Jæger har som ambisjon å overlevere forslagene til statsråd Sanner (KMD) om få uker og at en registreringsordning skal være på plass så nært opp til 01.01.16 som mulig. 

Endringer i ordningen med sentral godkjenning

Etter at "Enkelt å være seriøs" ble overlevert KMD i 2014 har departementet nå utarbeidet et forslag til endringer i ordningen med sentral godkjenning, som etter krav fra ESA blir frivillig fra 01.01.16. Forslagene skal bl.a. tilrettelegge for at registeret også gir opplysninger om foretaket oppfyller krav til seriøsitet (bl.a. skatt- og avgiftsforhold) og om det er godkjent lærlingebedrinft. Det er lagt ut til høring med frist 30.09, og NBEF vil levere en høringsuttalelse om forslagene, som bl.a. vil bli basert på diskusjoner i Eier- og forvalterforumet (se NBEF-notat her). Vi ber om tilbakemeldinger og innspill fra medlemmer på dette arbeidet og vil oppdatere våre hjemmesider.  

Strategisk eiendomsledelse - nytt kurs på gang i januar!

Per Olaf og mange andre har sett at årets FM-konferanse også tar opp i seg strategiske temaer knyttet til eiendomsledelse. Vi kan glede alle som er opptatt av strategi at vi planlegger et nytt kurs i Strategisk eiendomsledelse på Kursdagene i Trondheim i januar 2016. Dette vil bli bygget over samme lest som årets program, men selvsagt med nytappet og friskt innhold!

per-olaf-braekkan-seriositet.jpg registreringsordning-per-jaeger.jpg