LCC Forum

NBEF jobber tett sammen med LCC Forum.
NBEF er valgt som sekretariat for forumet, og leder NBEF fungerer som forumets sekretær i henhold til egen avtale. Valg av sekretariat foretas av årsmøtet i LCC Forum.

LCC Forum ble etablert i 2011, og består av ca 30 medlemsbedrifter og organisasjoner. LCC Forum skal være en nasjonal dugnad med bred deltakelse – både fra byggeier-/bestiller siden og prosjekterings-/entreprenørsiden. Fokus på økt bestiller kompetanse skal være et viktig mål med arbeidet i forumet, slik at LCC-vurdering gjøres på en faglig forsvarlig måte og i henhold til Lov om offentlige anskaffelser (LOA).

Målet med LCC Forum er å danne et nav for LCC gjennom å:

  • øke forståelsen av LCC som del av totaløkonomiske vurderinger
  • bidra til utvikling av innhold i begrepet ”Livsløpsplanlegging”
  • sørge for bedre kunnskaps- og erfaringsdeling mellom alle aktørene i byggets livsløp
  • ta initiativ til tematiske utviklingsprosjekter
  • tilrettelegge for workshops, seminarer, kurs etc.


Les mer på www.lccforum.no

lccforum