Boliger til flyktninger: KMD ber om hjelp

Den siste tiden har det kommet et høyt antall flyktninger og asylsøkere til Europa og Norge. Tallet ser ut til å øke i 2016. KMD har henvendt seg til BNL og bedt om innspill på temaet, og har invitert flere aktører til et innspillmøte om temaet mandag 9.

Boliger til flyktninger: KMD ber om hjelp

Antall flyktninger og asylsøkere som kommer over Norges grenser har aldri vært høyere, og det snakkes nå om helt andre tall enn for bare noen måneder siden. Det er en stor utfordring for UDI å skaffe nok midlertidige og permanente boliger. I dag kunne vi lese at den gamle høyskolen i Bergen vil kunne bli krisemottak, og vi registrerer at at både private og offentlige byggeiere nå mobiliserer. Nylig sendte fylkesmennene en liste til UDI der 2000 lokaler kan bli asylmottak. Behovet for arealer er stort, og det fordrer både kreativitet og rask mobilisering. 

Innspillmøte i regi av KMD mandag 9. november

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sendte for noen dager siden ut en invitasjon til et innspillmøte til hvordan situasjonen skal løses. På listen over mottakere av denne invitasjonen inngår 5 bransjerganisasjoner, deriblant Norsk Eiendom. NBEF, som organiserer svært mange store offentlige byggeiere står ikke på listen, og har gjort KMD oppmerksom på dette. 

– Det handler det om å tilrettelegge for ombygging av eksisterende bygningsmasse og bygge nytt (artikkel på bygg.no fra gårsdagens møte om saken i regi av BNL)

Potensiale for bedre/ny bruk av arealer!

Vi avventer en tilbakemelding fra KMD om hvordan flere av bransjeorganisasjonene som representerer byggeiere og -forvaltere kan mobiliseres i dette arbeidet. Etter vår oppfatning bør det være potensialer for å ta i bruk arealer som idag ikke utnyttes, og at dette også utgjør en potensiell mulighet for omregulering av slike. Her bør både privat og offentlig sektor kunne spille en konstruktiv rolle i samspill med kommunene. Vi oppfordrer med dette våre medlemmer til å spille inn til oss slike muligheter slik at vi kan videreformidle det til myndighetene. På kort sikt er det mest aktuelt med arealer som er/har vært boliger, men på noe lengre sikt bør bruksendring av andre typer arealer kunne være aktuelt, som i Bergen med en tidligere høykole.