Regjeringens nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2022

Les NBEFs innspill

Regjeringens nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2022

Marianne S. Aasen, (styreleder Norges bygg- og eiendomsforening), Monica Mæland (kommunal- og moderniseringsminister)

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ved statsråd Monica Mæland har bedt om innspill til regjeringens Nasjonale forventninger til kommunal og fylkeskommunal planlegging 2019-2022.

NBEF har gitt innspill på følgende områder:

  • Gode og effektive planprosesser,
  • Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling og
  • Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder

De tre områdene er begrunnet i den demografiske utviklingen med økende antall innbyggere som bidrar til en positiv utvikling av samfunnet og som gir muligheter for nærings- og transportutvikling. Men det gir også utfordringer for klima, miljø og helse. Bygg og anlegg skal vare lenge, da skal kvalitet for langsiktig perspektiv vektlegges, samt at bygg skal være sunne og sikre.

NBEF mener at gode og effektive planprosesser er viktig. Videre trenger vi bærekraftig areal- og samfunnsutvikling. Men bærekraftig arealbruk bør også omfatte bygningsmassens areal. Utgangspunktet her er et klimavennlig og sikkert samfunn.

NBEF mener videre at bygningsmassen i Norge, vi har i størrelsesorden 400 millioner m2 hvorav 70-80 prosent fremdeles vil være i bruk de neste 60-100 år, må areal- og energieffektiviseres.

Å oppnå attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder er etter NBEFs skjønn det mest krevende da fremtidsrettet transportsystem, levende by- og tettsteder, samt helse og trivsel skal samordnes.
 
NBEF mener at den enkelte kommune må ha en strategisk plan for arealbehovet fremover med utgangspunkt i dagens status i både teknisk og funksjonell tilstand.
NBEF mener at alle kommuner bør oppfordres til å fatte politisk vedtak om oppgraderingsplan for sin eiendomsmasse.

Videre bør kommunene oppfordres til å utarbeide transportplan i et hierarki:

  • kom fort (intercity, dvs mellom byer og tettsteder),
  • kom ofte (buss, trikk, T-bane dvs i byer og tettsteder) og
  • kom sakte (i et lokalområde).
  • Et lokalområde kan være campus for sykehus, universitet, drabantby, del av by etc., dvs. en by kan deles i mange lokalområder.
  • Det er behov for utvikling av Urban FM som også, i tillegg til FDVU, også ivaretar trygghet og sikkerhet.

 
NBEF har sagt at vi gjerne deltar i diskusjoner om innhold og videre tanker bak disse innspillene.