Vel gjennomført KoordinatorCamp!

23. august gikk tidenes første KoordinatorCamp av stabelen.

Vel gjennomført KoordinatorCamp!

Campleder Kristin Haaland (Leder NBEF) ønsker velkommen. 

 

Campen er en fagdag for de som har gjennomført Koordinatorskolen og jobber med SHA i bygge- og anleggsprosjekter. Interessen har vært over all forventning og nærmere 60 SHA-koordinatorer tok turen til Felix konferansesenter i Oslo.

Campen er en blanding mellom faglig innlegg, nettverksbygging og erfaringsutveksling i grupper sammensatt ut fra bakgrunn og fagområde

Idéen er å skape en møteplass for erfaringsutveksling om felles problemstillinger og utfordringer i en til tider ensom hverdag. Ønsket er også å bidra til en mer helhetlig forståelse for rollen som koordinator.

 

koordinatorer

 

Ole Robert Heramb, som er regionalt verneombud i Fellesforbundet, fortalte om prosessen rundt revidering av byggherreforskriften. I følge Heramb er revisjonen et sted i riktig retning. Den nye forsiktene er noe forsinket og det ennå ikke klart når den vil tre i kraft.

 

foredragsholderweb

 

 

Anne Sørum fra Arbeidstilsynet informerte og viste rapporter om hendelser i forhold til arbeidsskadedødsfall, alvorlige skader og arbeidsrelatert sykdom. Hun informerte også bl.a. om deres arbeid i forhold til tilsyn av virksomheter og funn. 

Tom Ivar Myhre, HMS-direktør i Backegruppen fortalte og inspirerte om temaet: «Den gode prosessen for et vellykket SHA-resultat». Han kom med gode innspill for en god gjennomføring der man er aktiv og tidlig engasjert i prosessen og alle roller er avklart. 

Det har lenge vært en utfordring for bransjen å lage SHA-planer på et riktig nivå. Jan Arnesen fra Statsbygg snakket om veilederen for SHA-planer som bla flere av de store offentlige byggherrene har utviklet. Effekten av denne veilederen er at flere og flere nå lager korte og konsise planer. 

RIF har utarbeidet en SHA-veileder for planlegging og prosjektering av samferdselsprosjekter. Ingunn Høgåsen, som sitter i RIFs ekspertgruppe HMS/SHA, snakket om veilederen og prosjekterendes rolle med tanke på SHA. Hun fortalte også at RIF jobber med en ny veileder for bygg.

 

 

 koordinatorerdiskusjon

 

 

Et tema som alltid kommer opp i koordinatorskolen er rettssikkerheten til koordinatorer. Advokat Thorkil Aschehoug fra Advokatfirmaet Grette DA snakket om teamet og konkluderte at rettsikkerheten til koordinatorer er godt ivaretatt. 

Arbeid med fremdriftsplanlegging og sikkerhet på arbeidsplasser handler om å «se». Se sammenhenger og se hva som kan skje. Arne Weldingh fra Forsvarsbygg snakket om utfordringene og egne erfaringer rundt dette. 

Svært mange av ulykkene innen BA-næringen skyldes løft og fallende gjenstander. Sikring av last og hvordan løft skal utføres er normalt ikke noe en SHA-koordiantor jobber med. Men det er viktig for en koordinator å vite litt hva som er viktig og kunne stille de riktig spørsmålene i forbindelse med slike arbeider. Trond Fossheim, fra Vedal Prosjekt AS, snakket om teamet og viktigheten av god planlegging, illustrert med en rekke bilder av gode og dårlige eksempler på løft. 

Med så mange som 60 personer med interesse for SHA-arbeid samlet ble det høylytte diskusjoner i gruppearbeidene om kunnskap og kompetansebehov samt metoder for å jobbe som SHA-koordinator. Det var temaer som engasjert og som gav en del innputt og tanker til videre arbeid med koordinatorskolen. 

Som en avslutning på det faglige programmet svarte Thorkil Aschehoug på juridiske spørsmål knyttet til byggherreforskriften. Det var på forhånd sendt inn en rekke spørsmål og i tillegg kom det flere fra salen. Diskusjonene ble intense og fortsatte ut over avsatt tid, tydeligvis et viktig område å diskutere for koordinatorer.

Vi takker alle som deltok for aktiv deltakelse og håper å se dere og flere SHA-koordinatorer ved neste Camp! 

Les mer på www.koordinatorskolen.no