NBEF jobber for gode rammebetingelser for våre medlemmer!

I formålet til NBEF er det tydelig fastsatt at NBEF skal "definere og sette agenda for byggherre-, eier- og forvaltningsrollen og være en pådriver for å gi medlemmene innflytelse ved utforming av rammebetingelser, lover og regler"

I dette arbeidet er avgivelsen av høringsuttalelser viktig. Nedenfor kan du laste ned dem vi har avgitt den siste perioden (siste øverst).

Avgitte høringsuttalelser fra NBEF

2016:

Høringsuttalelse: NOU 2015:14 Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring, sendt til Finansdepartementet 01.03.16

2015:

Høringsuttalelse: Forenklinger i plandelen i Plan- og bygningsloven mv, avgitt til KMD 15.11.15

Høringsuttalelse: Endringer i byggesaksforskriften. Nye krav til sentralt godkjente foretak mv, avgitt til KMD 30.09.15

Høringsuttalelse til NVE konseptnotat «Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet» fra Norsk Eiendom, Grønn Byggallianse og NBEF, sendt fra NBEF til NVE 01.09.15

Høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser (LOA) og tilhørende anskaffelsesforskrift (FOA), avgitt til NFD 17.06.15

Kommentarer til NOU 2015:1 Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd, avgitt til Finansdepartementet 29.05.15

Innspill til Energimeldingen, avgitt til OED, 27.05.15

Forslag om nye energikrav i TEK, avgitt til DiBK 18.05.15

Lovforslag om endringer i plan- og bygningsloven - Endringer i reglene om sentral godkjenning, avgitt til KMD 06.05.15

Tekniske krav til løfteinnretninger, endringer i Byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK), avgitt til DiBK 30.04.15

prNS 6450 Prøvedrift av tekniske installasjoner, avgitt til Standard Norge 17.04.15

Forskrift om brannforebygging, avgitt til DSB 12.03.15

Innspill til Grønn skattekommisjon, avgitt på møte i kommisjonen 25.02.15

prNS 6425 Byggdriftstjenester, avgitt til Standard Norge 27.01.15

2014:

NOU 2014:4 Enklere regler – bedre anskaffelser. Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket. Avgitt til NFD 30.10.14

Endringer i Byggesaksforskriften Hovedvekten i vår uttalelse gjelder utforming av den fremtidige sentrale godkjenningsordningen. Se også vår attalelse vedrørende BNL-rapporten "Enkelt å være seriøs" under. Avgitt til KMD 27.10.14

Byggteknisk forskrift, TEK 10. Endringen gjelder hovedsakelig lempninger i kravene om universell tilgjengelighet i boliger og utearealer for boliger. Avgitt til KMD 29.08.14

"Enkelt å være seriøs. Virkemidler for å heve kvalifikasjonene og øke seriøsiteten i bygge- og anleggsnæringen". Høringsuttalelse til rapport utarbeidet av et utvalg nedsatt av BNL, avgitt 15.08.14

2013:

Femårsregelen for detaljreguleringer basert på private planforslag, plan- og utredningsprogram, tidsfrister og forslag til rettinger og klargjøring av lovteksten, avgitt til MD 09.12.13

Energikrav i TEK 15, brev til DiBK med innspill til utforming av energikravene i TEK 15, sendt 04.11.13

Gjennomføring av Byggevareforordningen i byggteknisk forskrift (TEK 10), avgitt til KRD 01.11.13

Forenklinger i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen), avgitt til KRD 25.10.13.

Ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel, avgitt til MD 25.10.13.

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, avgitt til MD 25.10.13.

Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme? Høringsnotat sendt til OED 02.09.13

Endringer i TEK 15 – energikapittelet. Innspill gitt på høringsmøte i regi av DiBK 29.08.13

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/27/EU om energieffektivisering, uttalelse til OED 30.01.13

2012:

Meld.St. 28, «Gode bygg for eit betre samfunn», høring i Stortingets Kommunal- og forvaltningskomite 11.10.12

Forslag til endringer i byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift (uavhengig kontroll), avgitt til KRD 28.09.12

Forslag til nytt kapittel 20 (verneverdige bygg) og endringer i § (om kontroll) i byggesaksforskriften, avgitt til KRD 02.03.12

2011

Hjemmel for forskrift om krav ved tiltak for eksisterende byggverk, avgitt til KRD 16.12.11

Forslag til endringer i forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg av 18.12.2009 nr.1665, avgitt til NVE 23.09.11