Årsmøte 2022 - onsdag 30. mars

Kl. 09.00-10.00 i Ingeniørenes Hus, Oslo eller digital deltakelse.

Årsmøte 2022 - onsdag 30. mars

NBEF ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte!

Etter møtet, fra kl. 10.30-16.00 arrangeres Norges bygg- og eiendomskonferanse. Begge deler arrangeres i Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt. 16, Oslo. 
Ved påmelding velger du deltakelse på kun årsmøtet (gratis), kun konferansen eller begge deler.
Du kan velge mellom å delta på arrangementene fysisk eller digitalt (ved påmedling).

LINK TIL PÅMELDINGSSIDE

Saksdokumenter med vedlegg NBEF årsmøte 2022

Program for årsmøtet:
Kl. 08.45 Vi kommer oss på nett
Kl. 09.00 Innledning v/Norges bygg- og eiendomsforenings styreleder Ketil A. Asklien

Saksliste/dagsorden:

 1. Konstituering, valg av møteleder og referent
 2. Åpning og informasjon
 3. Godkjenning av innkalling og sakliste
 4. Valg av to representanter til å underskrive protokollen
 5. Styrets informasjon om 2021
 6. Regnskap med revisors beretning for 2021
 7. Innkomne forslag. Ingen forslag er innkommet.
 8. Strategiplan 2022-2024 og Handlingsplan 2022. Det vil bli gitt en kort orientering om Strategiplan 2022-2024 og Handlingsplan 2022.
 9. Vedtektsendringer. Det foreligger ingen forslag til endring av vedtektene.
 10. Budsjett 2022
 11. Ung i NBEF. Det vil bli gitt en orientering om arbeidet med Ung i NBEF.
 12. Fastsettelse av kontingent 2023
 13. Valg av nytt styre 2022-2023. Styremedlemmer, styreleder, varamedlemmer, observatør og to vararepresentanter til denne.
 14. Valg av valgkomite
 15. Valg av revisor

Saksdokumenter (Informasjon om året 2021, regnskap, budsjett og valg) legges ut her, og sendes ut til medlemmer og hovedkontakter senest to uker før årsmøtet.
Flere fra hver medlemsbedrift er velkommen til å delta på årsmøtet, men kun én pr. medlemsbedrift har stemmerett. Personlige medlemmer har ikke stemmerett.

Kl. 10.00 Årsmøte slutt

Norges bygg-og eiendomsforening
Tlf: 67 52 60 10
Postadresse: Postboks 73, 1325 Lysaker
Besøksadresse: Fornebuveien 37, 1366 Lysaker
E-post: post(a)nbef.no
 
Organisasjonsnummer: 983 770 843