Jus for bygg, anlegg og eiendom

Hold deg oppdatert på lovverket og gjeldende regelverk innen bygg, anlegg og eiendom!

  • Inngåelse og gjennomføring av kontrakter
  • Plan- og bygningsloven
  • TEK 17 – Byggteknisk forskrift
  • Byggherreforskriften

Få kunnskapen du behøver av våre meget dyktige forelesere Lasse Simonsen, Arne Scott, Gustav Pillgram Larsen og Thorkil H. Aschehoug!

Jus for bygg, annlegg og eiendom

Kurs: Inngåelse og gjennomføring av kontrakter

Rådgivningskontraktene NS 8401, NS 8402

Bakgrunn for rådgivningskontraktene: Rådgiveroppdrag innenfor bygg- og anleggssektoren er en uensartet gruppe. Rådgiveren kan delta i en tidlig fase av et prosjekt og ha som oppgave å utrede prosjektets rammebetingelser og levedyktighet. Denne rollen vil kunne utarbeide de overordnede planer for prosjektet, gjennomføre nærmere utredning av behov, programmere og prosjektere. Rådgiveren vil kunne bli engasjert til å lede hele eller deler av prosjektet og til å kontrollere andres utførelse. Personen vil kunne være rådgiver for prosjekteier, byggherre og entreprenører samt være underrådgiver for andre rådgivere.

Kurset er utformet med tanke på alle som i sitt daglige virke har befatning med entreprisekontrakter, enten det dreier seg om ingeniører, økonomer, jurister, eller andre. Vinklingen av temaene er gjort slik at de skal passe både for de innen offentlig sektor og privat sektor, enten man befinner seg på byggherre- eller entreprenørsiden.

Offentlige anskaffelser

Lov og forskrifter om offentlige anskaffelser er etter hvert utviklet til et meget omfattende regelverk. Kunnskap om dette regelverket er en absolutt betingelse for alle de som på en eller annen måte er involvert i offentlige anskaffelser, enten dette er på oppdrags- eller leverandørsiden.

På kurset behandles alle de sentrale problemstillingene innen offentlige anskaffelser. Det vil bli lagt særlig vekt på at kursdeltakerne skal få en forståelse av hvordan reglene virker i praksis. Den nyeste praksis fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) vil bli gjennomgått for å vise hvorledes reglene anvendes på faktiske problemstillinger man støter på ved håndteringen av regelverket. På denne måten er kurset ment å gi et solid grunnlag for å ta gode og riktige valg under anskaffelsesprosessen.

 

Totalentreprisekontrakter NS 8407

Siktemålet med kurset er å formidle kunnskap om de sentrale spillereglene for gjennomføring av totalentrepriser slik disse har kommet til uttrykk i NS 8407: 2011. I dag gjennomføres det mange former for totalentreprise. På kurset vil alle disse formene bli omtalt, så vel klassisk som modifisert totalentreprise, og samspillkontrakter basert på totalentreprisestandarden.

Det vil bli lagt særlig vekt på at kursdeltakerne skal få en forståelse av hvordan reglene virker i praksis. Kurset er dermed ment å gi et solid grunnlag for å ta gode og riktige valg under behandling av de problemstillingene som oppstår i en byggeprosess. Kurset er utformet med tanke på alle som gjennom sitt arbeid for en byggherre, entreprenør eller rådgiver behøver kunnskap om entrepriserettens regler og normer.

 

NS 8405 og NS 8406 Norske bygge- og anleggskontrakter

Siktemålet med kurset er å formidle kunnskap om de sentrale spillereglene for gjennomføring av utførelsesentrepriser slik disse har kommet til uttrykk i NS 8405:2008 og NS 8406:2009. Det vil bli særlig lagt vekt på at kursdeltakerne skal få en forståelse av hvordan reglene virker i praksis. Kurset er dermed ment å gi et solid grunnlag for å ta gode og riktige valg under behandling av de problemstillingene som oppstår i en byggeprosess.
Kurset er utformet med tanke på alle som i sitt daglige virke har befatning med entreprisekontrakter, enten det dreier seg om ingeniører, økonomer, jurister, eller andre. Vinklingen av temaene er gjort slik at de skal passe både for de innen offentlig sektor og privat sektor, enten man befinner seg på byggherre- eller entreprenørsiden.

 

Samspillkontrakter

Samspillkontraktene har som formål å ivareta oppdragsgiverens behov i et bygge- og anleggsprosjekt på en bedre måte enn det som erfaringsmessig er mulig ved bruk de klassiske kontraktmodellene – utførelsesentreprise og totalentreprise. Oppdragsgiveren vil typisk være en byggherre, men også entreprenører og prosjekterende inngår samspillkontrakter med sine underleverandører. Målet er å få kontrakter med «riktige» krav til kvalitet og fremdrift og med en tilfredsstillende pris, skape forutberegnelighet mht. å oppnå forventet kvalitet, fremdrift og pris og ikke minst legge til rette for gode samarbeidsprosesser mellom partene og redusere risiko for konflikter i gjennomføringen av prosjektet.

Det sentrale virkemidlet er å involvere entreprenørene og leverandørene i utviklingen av prosjektet i et «samspill» med de øvrige aktørene – byggherren og de prosjekterende. Det er ikke tvilsomt at samspillkontraktene løser en del av utfordringene som oppstår ved bruk av de klassiske entreprisemodellene. Samtidig skaper de ulike variantene av samspillkontrakter som benyttes i markedet nye utfordringer og skaper nye risikoområder for de ulike partene i kontraktsforholdet. I kurset foretar foredragsholderne en analyse og vurdering av de sentrale virkemidlene i de ulike samspillkontraktene

 

Kurs i Plan- og bygningsloven

Plan- og bygningsloven fremmer bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. En viktig oppgave er å forebygge og å løse konflikter. Det gjelder for arealbruk, så vel som for det enkelte byggetiltak.

Plan- og bygningsloven og forskriftene

Byggereglene er i stadig endring og det gjør det krevende å følge med. Dette grunnkurset om Plan- og bygningsloven dekker byggesaksdelen i full bredde. Hoveddel av loven dreier seg om å få rett bygning på rett sted. Mange av reglene har som mål å redusere byggskader, og det er fokus på brukskvaliteter, helse, miljø, sikkerhet og brukbarhet. Det er også sterkt fokus på at foretakene er kvalifiserte og følger reglene. Reglene om ansvarsrett er tøffe, og det er stadig skjerpelser i miljø- og energikrav.

 

Plan- og bygningsloven – Søknad om byggetillatelse

Plan- og bygningsloven (pbl), byggesaksforskriften (SAK10) og byggteknisk forskrift (TEK17) setter krav om og til opplysninger som skal inn til kommunen for at den skal kunne gi byggetillatelse, i tillegg til all den dokumentasjonen som må være i ethvert prosjekt for å lage byggverkene.
Alt for mange opplever problemer når de søker om tillatelse for å bygge. De opplysningene kommunen behøver for å behandle søknaden mangler rett og slett, og det blir stopp og ingen tillatelse, selv om selve prosjektet kan være greit. I beste fall blir prosjektet sterkt forsinket. Ofte er det vanskelig å forstå at det manglet noe i søknaden og vedleggene. Kurset går igjennom det som skal til for at søknaden holder!

 

Uavhengig kontroll etter plan- og bygningsloven

Krav om uavhengig kontroll gjelder i søknadspliktige tiltak når det kreves ansvarlige foretak. Søknadspliktige tiltak skal kontrolleres på viktige og kritiske områder. Det gir en rekke formelle og praktiske oppgaver i byggesaken for alle som jobber med søknadspliktige arbeider, ikke bare for de som skal kontrollere. Det er krav om kvalitetssikring i alle tiltak. Denne kvalitetssikringen skal det føres kontroll med på de viktige og kritiske områdene. Det gir sterkt fokus på KS. Kurset tar opp dette som grunnlag for kontrollen.
Kurset gjennomgår praktiske rutinemaler for kontrollforetaket, og hva som kreves for å erklære ansvar for kontroll.

 

Kurs: TEK 17 – Byggteknisk forskrift

Foretakene må følge gjeldende byggteknisk forskrift og foretakenes styringssystemer må være a jour med TEK17. Eldre løsninger holder ikke. Det er kommet nye bestemmelser og endringer siden TEK17 kom. Det er lagt vesentlig mer vekt på klima og miljø, bla. med eget kapittel om klima og livsløp. Det siste er bla. at nye bygg må bygges slik at de senere kan demonteres, og at materialer skal kartlegges for ombruk ved større arbeider i eksisterende bygg. Kravet til sortering av avfall på byggeplass økes. Det er nå krav om klimagassregnskap for boligblokker og yrkesbygg. Alle disse kravene gjelder nå (det er gitt overgangsordning).
Kurset tar opp alle sider av TEK17, og har med de viktigste preaksepterte ytelsene.

 

Kurs: Byggherreforskriften

Oppdatert og god kunnskap om forskriften vil gjøre både deg og din bedrift mer effektiv og tryggere i planlegging og utførelse av bygge- og anleggsarbeid.

Bli medlem?

Som medlem i Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arene for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.