Strategi- og handlingsplaner

STRATEGI- OG HANDLINGSPLANER FOR NORGES BYGG- OG EIENDOMSFORENING

STRATEGIDOKUMENT 2022-2024
1. gang vedtatt på NBEFs styremøte 14.12.2021.

 

VISJON

NBEF skal være en bred arena for formidling og deling av kunnskap, innen en bærekraftig og digitalisert bygg- og eiendomsnæring.

 

FORMÅL

NBEF skal;

 • Være arena for aktører som har sitt virkeområde innen bygg- og eiendomsledelse.
 • Bistå med nettverksbygging, kunnskap og læring og deling av beste praksis.

 

STRATEGI

NBEF skal fremme beste praksis og nettverksbygging for bygg- og eiendomsnæringen som ivaretar balansen mellom økonomiske, miljømessige og sosiale aspekter. Dette skal gi verdiskaping for eiere, brukere og samfunn. NBEF skal delta i faglige fora, høringer og arbeid med standardisering.

Quality Norway AS er sekretariat, samt utvikler, markedsfører, selger og gjennomfører møter, kurs og konferanser på vegne av NBEF.

Quality Norway er således NBEFs verktøy/redskap for å gjennomføre styrets beslutninger innen formidling og deling av kunnskap, beste praksis og fremme nettverksbygging.
NBEF eier 24,5% av Quality Norway. Øvrige eiere er KranTeknisk Forening (KTF) og Norsk Forening for Vedlikehold (NFV).

Som en del av strategien prioriterte NBEF følgende delområder for perioden 2022-2024:

 1. Bygg og eiendom i et bærekraftig livsløpsperspektiv
 2. Klimaendringenes konsekvenser for bygg og eiendom
 3. Byggenes rolle og funksjon for å ivareta gode møteplasser
 4. Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU)
 5. Kommunikasjon og nettverksbygging

 

DELSTRATEGI 1
BYGG OG EIENDOM I ET BÆREKRAFTIG LIVSLØPSPERSPEKTIV

Mål:
NBEF ønsker å løfte medlemmenes kunnskap om bygg i et livsløpsperspektiv og evne til å ta i bruk sirkulære konsepter.

NBEFs fokusområder for delstrategi 1:
2022

 • Identifisere spesielt relevante trender innen bærekraft
 • Identifisere og dele helhetsbildet på sirkulære konsepter, herunder green deal (EU’s strategi for bærekraft) og tilhørende taksonomi (EUs klassifiseringssystem som definerer bærekraftige aktiviteter)
 • Utarbeide plan for arrangementer
 • Gjennomføre minimum ett arrangement
 • Involvere aktører fra næringen og akademia, bl.a. LCC-forum

2023

 • Videreutvikle plan for arrangementer
 • Gjennomføre minimum to arrangementer
 • Etablere kompetansenettverk

2024

 • Gjennomføre minimum to arrangementer
 • Videreføre kompetansenettverk
 • Evaluere resultat av delstrategien og vurdere fremtidige behov/trender

 

DELSTRATEGI 2
KLIMAENDRINGENES KONSEKVENSER FOR BYGG OG EIENDOM

Mål:
NBEF ønsker å være pådriver for å sette næringen i stand til å møte utfordringer i en hverdag med klimaendringer.

NBEFs fokusområder for delstrategi 2:
2022

 • Identifisere relevante utfordringer
 • Identifisere rettslige og politiske endringer
 • Utarbeide plan for arrangementer
 • Gjennomføre minimum ett arrangement
 • Involvere aktører fra næringen og akademia

2023

 • Videreutvikle plan for arrangementer
 • Gjennomføre minimum to arrangementer
 • Vurdere å etablere kompetansenettverk, ses i sammenheng med delstrategi 1

2024

 • Gjennomføre minimum to arrangementer
 • Videreføre kompetansenettverk
 • Evaluere resultat av delstrategien og vurdere fremtidige behov/trender

 

DELSTRATEGI 3
BYGGENES OG EIENDOMMENES ROLLE OG FUNKSJON FOR Å IVARETA GODE MØTEPLASSER

Mål:
NBEF skal fremme konsepter for eiendomsforvaltning i byer og tettsteder, samt integrere endrede forutsetninger som følge av pandemien.

NBEFs fokusområder for delstrategi 3:
2022

 • Utarbeide plan for arrangementer
 • Involvere aktører fra næringen og akademia
 • Gjennomføre arrangement som oppsummerer erfaringer og læringspunkter fra pandemien

2023

 • Videreutvikle tettstedsforvaltning som tema
 • Videreutvikle plan for arrangementer
 • Gjennomføre minimum to arrangement, bl.a. sommerskole i samarbeid med akademia
 • Vurdere å etablere kompetansenettverk, ses i sammenheng med delstrategi 1

2024

 • Gjennomføre minimum to arrangementer
 • Videreføre kompetansenettverk
 • Evaluere resultat av delstrategien og vurdere fremtidige behov/trender

 

DELSTRATEGI 4
FORVALTNING, DRIFT, VEDLIKEHOLD OG UTVIKLING (FDVU)

Mål:
NBEF skal være en kunnskapsarena for en verdiskapende eiendomsbransje gjennom videreutvikling og bruk av prosessverktøy, konsepter og løsninger for effektive bygg.

Gjennom deltakelse i NBEFs aktiviteter skal næringen få bedre forutsetninger for å kunne utvikle løsninger som bidrar til en mer effektiv FDVU av bygg som derved sikrer gode sluttprodukter, løsninger og verdiskaping i bruksfasen.

NBEFs fokusområder for delstrategi 4:
2022

 • Digitalisering – fra BIM til praktisk bruksfase, inkludert etablere brukerforum
 • Identifisere relevante temaer og videreutvikle FDVU som premissgiver for tidligfase i bygge- og eiendomsprosjekter
 • Videreføre fagkurs innen FDVU, kontraktstandarder, anskaffelser, SHA/HMS-området, FM i tidligfase for byggeprosjekter og «Overtakelse av bygg»
 • Videreføre koordinatorskolen
 • Involvere aktører fra næringen og akademia, eksempelvis som foredragsholdere
 • Delta i standardiseringsarbeid
 • Etablere dialog med LCC-forum på fagnettverk
 • Forberede faglig dialog på politisk nivå om nasjonal oppgraderingsplan for vedlikeholdsetterslep

2023

 • Videreutvikle plan for arrangementer
 • Videreføre årlige arrangementer
 • Vurdere etablere fagnettverk
 • Opprette dialog med Kommunal- og moderniseringsdepartementet om nasjonal oppgraderingsplan for vedlikeholdsetterslep

2024

 • Videreføre årlige arrangementer
 • Videreføre kompetansenettverk
 • Evaluere resultat av delstrategien og vurdere fremtidige behov/trender.

 

DELSTRATEGI 5
KOMMUNIKASJON OG NETTVERKSBYGGING

Mål:
NBEF skal være en bred arena for deling av kunnskap og heving av kompetanse gjennom god formidling og arrangementer som treffer næringen.

NBEFs fokusområder for delstrategi 5:
2022

 • Kommunisere og forankre strategien
 • Utforme plan for medlemsrekruttering
 • Delta i standardiseringsarbeid og høringer og formidle resultatene
 • Involvere medlemmene i standardiseringsarbeid og høringer
 • Videreføre og videreutvikle kursportefølje
 • Vurdere muligheter og konsekvenser for vår fremtidige drift, etter Covid 19
 • Vurdere digital plattform for nettverksbygging
 • Evaluere «Ung i NBEF»
 • Involvering av medlemmer og studenter på bachelor- og masternivå gjennom samarbeid med akademia
 • Vurdere mentorordning for studenter og nyutdannede
 • Gjennomføre nettverksmøter, livestream-møter og workshops hvor medlemmers erfaringer og caser presenteres og diskuteres, som bidrar til deling av kunnskap og erfaringer

2023

 • Videreføre og videreutvikle eksisterende aktiviteter
 • Gjennomføre aktiviteter for medlemsrekruttering
 • Etablere digital plattform for nettverksbygging

2024

 • Videreføre og videreutvikle eksisterende aktiviteter

 

ÅRLIG HANDLINGSPLAN

Det utarbeides en årlig handlingsplan som definerer hvilke aktiviteter som skal prioriteres for å oppnå foreningens formål. Denne avstemmes årlig i forbindelse med budsjettprosessen.

STRATEGIDOKUMENT 2022-2024 TIL UTSKRIFT (PDF)

Bli medlem?

Som medlem i Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arene for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.