Ledervervet i BAE-Rådet har de siste to årene vært godt ivaretatt av Arkitektbedriftene i Norge ved Steinar Skjerdingstad. Nå overtar NBEF ved Bjørn Kvam ledervervet med god støtte fra Svein Bjørberg og NBEFs sekretariat i Quality Norway AS.

– Dette er noe vi ser frem til med både iver og spenning, vår ambisjon er å bygge videre på det gode arbeidet som er gjort til felles beste for alle medlemsbedriftene i BAE-rådets organisasjoner, sier Bjørn Kvam.

Bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE) er landets største fastlandsnæring og representerer en hel verdikjede bestående av alt fra de som bestiller, planlegger, former og produserer, til de som forvalter, drifter og vedlikeholder. Næringen består av 400 000 medarbeidere fordelt på 100 000 bedrifter, og representerer en samlet verdiskaping på 400 milliarder kroner.

BAE-rådet er et felles kontaktpunkt for næringen overfor myndighetene og et uformelt samarbeidsorgan, hvor synspunkter, ideer og erfaringer utveksles og diskuteres. En bærekraftig BAE-næring er en vesentlig del av løsningen for at Norge blant annet skal oppfylle våre klimamål og gjennomføre det grønne skiftet.

BAE-rådet ble stiftet i 1998 og har åtte organisasjoner som medlemmer: Arkitektbedriftene i Norge (AiN), Byggenæringens Landsforening (BNL), Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF), Norsk Eiendom, Norsk Teknologi, Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) og Virke Byggevarehandel. Ledelsen av BAE-rådet går på rundgang blant medlemsorganisasjonene.

Fra NBEFs side har vi flere hjertesaker som bygger på foreningens bredt sammensatte medlemsmasse. Vi skal være en arena for formidling og deling av erfaringer og kunnskap innen en bærekraftig og digitalisert bygg- og eiendomsnæring sett i et livsløpsperspektiv.

I 2023 har BAE-rådet blant annet fokusert på bærekraftsløsninger, FOU, byggekostnader, ansvarsrettssystemet samt å samle bransjen under det vi har kalt «Sammen 2030» der vi samler sentrale aktører i bransjen for formidling av kunnskap, bygger omdømmet og styrker virksomhetenes attraktivitet og konkurransekraft.

Det har gjennom året vært flere møter med departementer og statsråder. Rådet møtes i januar 2024 for blant annet å vedta ny strategi og handlingsplan for det videre arbeidet.

Relaterte artikler

FM-konferansen 2024, 17. oktober i Oslo sentrum

FM-konferansen 2024, 17. oktober i Oslo sentrum

Konferanse - Facility Management FM-konferansen er en årlig møteplass for private og offentlige eiere, forvaltere og driftere og deg som har ansvar for et velfungerende virksomhetsmiljø i kjernevirksomhetene. Facility Management er en viktig del av virksomheten for at...

les mer
Norges bygg- og eiendomskonferanse 2024

Norges bygg- og eiendomskonferanse 2024

Velkommen til Norges bygg- og eiendomsforenings årskonferanse 17. april på Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo! Konferansens hovedtema er: Stat og kommuners roller i by- og tettstedsutviklingen - motsetninger eller samarbeid På årskonferansen får du muligheten til å både...

les mer