KTF-standard

SIKKER BRUK AV LØFTEUTSTYR i landbasert industri, bygg og anlegg. 

KTF-standard polsk
Sist oppdatert 2017

KTF-standard portugisisk
Sist oppdatert 2015

KTF-standard engelsk
Sist oppdatert 2015

 

Ønsker du å få tilsendt trykt versjon av standarden, så fakturerer vi for produksjonskostnaden samt porto. Send da e-post til post@ktf.no

KTF-standarden er utviklet av KranTeknisk Forening i samarbeid med medlemmene for å ivareta tilfredsstillende sikkerhet og etablere en god praksis ved bruk av løfteutstyr i landbasert industri, bygg og anleggsbransje. Videre er det meningen at denne KTF-standarden skal ivareta myndighetskrav.

KTF-standarden er basert på anerkjente internasjonale standarder, med tillegg av bestemmelser som anses nødvendige for å oppfylle omforente krav i norsk industri, bygg og anlegg.

KTF har utviklet denne standarden som et hjelpemiddel for bransjen og med mulighet for på et senere tidspunkt å bli en nasjonal standard, men vi har valgt å beholde standarden som en gratis utgave for å øke bruk og danne et sterkere grunnlag for en fremtidig nasjonal standard.

Formålet med denne standarden er å ivareta helse, miljø og sikkerhet for brukere av løfteinnretningerog løfteredskap.

Standarden skal bidra til å etablere, vedlikeholde og videreutvikle et akseptabelt sikkerhetsnivå forpersonell, miljø og materielle verdier i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner.

Under utarbeidelsen av denne standarden er det tatt hensyn til norske forskrifter, europeiske oginternasjonale standarder, bransjens spesifikasjoner og prosedyrer om sikker bruk av løfteinnretningerog løfteredskap.

Der denne standarden ikke er dekkende for de aktivitetene som skal utføres, henvises det til standardernevnt i referanseliste eller andre anerkjente normer.

Standarden revideres og oppdateres jevnlig.

 

SLBA-forum, sikre løft i bygg og anlegg

På bagrunn av KTF-standarden etablerte KranTeknisk Forening i januar 2017 SLBA-forum.

Forumet har vist seg å være en suksess, og arrangeres flere ganger pr. år. Det viser både behov og engasjement for å sette fokus på sikre løft i bygg og anlegg.

Forumet er et møtested for entreprenører, HMS ledere, byggeledere, kranførere og andre interesserte, og vil medvirke til drøfting av idéer, bygge nettverk på tvers av virksomhetene og bidra til erfaringsoverføring som gir alle en økt faglig kompetanse.

Temaer som behandles i SLBA forumet kan blant annet være;

  • Roller og ansvar
  • Kompetanse
  • Planlegging, riggplaner
  • Risikoområder som: fallende gjenstander, klemfarer, o.l.
  • KTF-standarden

Arrangementet er gratis, men påmelding nødvendig.

Se kursoversikten for når neste SLBA-forum arrangeres

Bli medlem?

Som medlem i Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF) blir du en aktiv del av bransjen. Du får en arene for faglig utvikling og bistand og vil dra nytte av et utvidet faglig og personlig nettverk.